Programa de millora genètica i selecció de portaempelts de fruiters

Es va iniciar el 1996 amb l'objectiu d'obtenir nous portaempelts que responguessin i satisfessin les demandes del sector fructícola. Els primers anys es va posar en pràctica la tècnica d'encreuaments dirigits i la implantació d'un banc de germoplasma per disposar dels diferents parentals, el qual s'ha anat incrementant al llarg dels anys amb molta diversitat genètica.

PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA Y SELECCIÓN DE PORTAINJERTOS DE FRUTEROS

A continuació es mostra un quadre resum amb el nombre dels encreuaments realitzats, materials obtinguts, el nombre d'assaigs en camp realitzats i finalment el nombre de portaempelts comercials registrats.


 

Banc de germoplasma
268 clons i cultivars
Parentals utilitzats 
98
Núm. d’encreuaments
427 (dirigits)
Núm. de pol·linitzacions 
85.700
Descendències 
343
Seleccions estudiades
68
Obtencions comercials
5
Pre comercials (avançats) 
6
Assajos de camp
98 (38 vigents)
Ubicacions a Espanya 
27

Ubicacions fora d’Espanya 
12
Programes de coobtenció
2
Registres UE i Patents US 
5 a la UE i 6 a US

Principals criteris utilitzats en la selecció

Les diferents seleccions s'han assajat en condicions de camp i / o laboratori avaluant els següents paràmetres:

 

AGRONÒMICA:

 • Vigor alt o nanitzant
 • Productivitat i qualitat de la fruita
 • Compatibilitat amb varietats
 • Tolerància al fred o a la calor
 • Eficiència en l'ús de l'aigua
Principals criteris utilitzats en la selecció - AGRONOMICS

MODIFICACIONS FISIOLÒGIQUES :

 • Clorosi fèrrica
 • Salinitat
 • Asfíxia radicular 
Principals criteris utilitzats en la selecció -  ALTERACIONS FISIOLÒGIQUES

PLAGUES I MALALTIES :

 • Fongs de sòl: Armillaria spp., Phytophthora spp., Rosellinia necatrix
 • Nematodes agalladors (Meloidogyne spp) i lesionadors (Pratylenchus spp.)
 • Tumors al coll: Agrobacterium tumefaciens
Principals criteris utilitzats en la selecció - PLAGUES I MALALTIES

Aquestes tasques s'han realitzat en col·laboració amb diferents centres públics i empreses privades.

Els objectius principals del programa

1. Portaempelts híbrids de presseguer millor adaptats a les condicions de producció mediterrànies que els existents (GF-677).

 • Millorar la productivitat i qualitat de la fruita.
 • Millorar la tolerància a l'asfíxia radicular i als fongs del sòl.
 • Resistència a nematodes agalladors (Meloidogyne spp.).
 • Tolerància a la clorosi fèrrica.
 • Port erecte i amb poca ramificació (facilitar el maneig en el viver).
ROOTPAC-90, ROOTPAC-70

2. Portaempelts de Prunus adaptats a baixes necessitats de repòs hivernal.

 • Baixes necessitats de fred (300 a 400 uf) anticipant la precocitat de les varietats comercials existents.
 • Tolerància moderada a la clorosi fèrrica (Ca activa entre 8-10%, pH 7 a 7.8).
 • Tolerància a altes temperatures (Nord d'Àfrica).
 • Resistència alta a nematodes agalladors del gènere Meloidogyne.
 • Vigor mitjà - alt, de creixement erecte i poc ramificat.
TEMPROPAC, ROOTPAC-40

3. Portaempelt de baix vigor.

 • Reducció de la mida de l'arbre.
 • Establir un sistema de producció eficient i més competitiu que els actuals basat en la reducció de costos.
 • Bona adaptació a les condicions mediterrànies.
 • Mantenir o superar els nivells actuals de productivitat i qualitat.
 • Conèixer els efectes d'un peu de baix vigor en relació a la grandària de l'arbre: floració, fructificació, rendiment i qualitat de fruita.
ROOTPAC-20, ROOTPAC-40

4. Portaempelts per replantació en sòls fatigats.

 • Multi-resistència a diversos factors d'estrès biòtic (patògens del sòl).
 • Multi-tolerància a factors d'estrès abiòtic.
 • Polivalència: Potencial d'ús en diferents espècies de fruita de pinyol.
 • Arbre de vigor mig a mig-alt i una millor adaptació a sòls fatigats.
ROOTPAC-R